تصاویر

در این بخش می توانید کارهای انجام شده توسط دکو قربانی را مشاهده نمایید.

کتابخانه میز تحریرکمجا
جاکفشی وجالباسی عرض۹۰ آینه CNC
آینه کنسول آینه گریم
تخت یک نفرودونفر چستر ۱۲۰×۲۰۰ در رنگهای مختلف
تخت دونفره چستر ۱۶۰×۲۰۰
آینه گریم .
آینه گریم
جالباسی ریلی عرض۱۰۰
مجموعه کمد،کتابخانه ومیزآرایش
جالباسی وجاکفشی۲تیکه عرض۱۱۰
مجموعه سرویس نوزادونوجوان
کمدریلیعرض۱۸۰،عمق۶۰،ارتفاع۲۳۰
کمد ریلی عرض ۱۰۰،درب ریلی
کمد1
عکس 4
عکس 3
عکس 2
عکس 1